Často kladené otázkyČasto kladené otázky

Mapa území Jezera Milada

Mohu na pláž se psem?

Pláž Trmice a Roudníky – platí přísný zákaz vstupu psů, a to včetně vstupu do vody (vyjma vodících a asistenčních psů).
Hlavní pláž– na většině plochy je také zakázáno vstupovat se psem. Pouze na malé části Hlavní pláže je vstup se psem povolen – označeno informačními tabulemi.
Mohu na pláž se psem?
Ostatní části břehů– vstup se psy a koupání psů povoleno, to se týká i sypaných kačírkových vstupů do vody na jižním a severním břehu.
Vše vyznačeno v mapě území.

Jsou místa vyhrazená pro táboření přístupná pro karavany?

V současné době není v zájmovém území jezera Milada vybudováno pro karavany potřebné zázemí, místa vyhrazená pro táboření v bezprostřední blízkosti hlavní pláže a na jihozápadě jezera pod obcí Roudníky (viz mapa území) jsou určeny výhradně pro stanování, nikoliv pro karavany.

Lze si u jezera rozdělat oheň?

Rozdělávání ohně je možné na ploše vyznačeného tábořiště u Hlavní pláže jezera Milada.

Je v lokalitě možný rybolov?

V lokalitě není možný rybolov, protože je zde řízená osádka dravých ryb, aby se udržela čistota vody.

Mohu se motorovým vozidlem dopravit až na pláž?

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou složek IZS a správce území. Motorové vozidlo je nutné odstavit na místech k tomu vyhrazených (viz mapa území).

Lze si motorovým vozidlem přivézt ke břehu jezera loďku, paddleboard a další sportovní vybavení?

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p. vydává povolenky k vjezdu na území jezera Miladaza účelem dopravy bezmotorových plavidel a těžkého sportovního vybavení, jako např. potápěčská výstroj, vybavení pro kiting nebo windsurfing. Po vyložení nákladu je vždy nutné motorové vozidlo odvézt na odstavnou plochu.

Kde a za jakých podmínek lze vyvazovat malá plavidla?

Mimo stanovené vývaziště není dovoleno malá plavidla vyvazovat či kotvit v žádné části jezera Milada. Vyvazovat plavidla v místě k tomu určeném lze pouze se souhlasem správce území – Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Jaké jsou podmínky pro kitování?

Jezero Milada je přírodní vodní plochou s upraveným pozvolným vstupem do vody pouze v oblasti hlavní pláže v severovýchodní části jezera určené především pro plavce. Okolo celého jezera jsou ve vzdálenosti cca 8 -10 m instalovány pod vodní hladinou (cca 30 cm) vlnolamy, přerušené pouze v oblasti hlavní pláže jezera, v oblasti budoucího přístaviště v jihovýchodní části jezera a některých dalších místech, které můžou podstatně ztížit přístup plavidel (kitů) na volnou vodní hladinu. Byly vybudovány dva sypané pozvolné vstupy – „u Trmic“ a u hlavní pláže (viz mapa území), které lze využívat k provozování kiteboardingu. Vstupy jsou označeny na okrajích informačními tabulemi a jsou prostorem, ve kterém lze předpokládat aktivitu kiterů.

Jak je sledována kvalita vody v jezeře Milada?

Palivový kombinát Ústí, s. p. (PKÚ, s. p.) zajišťuje v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje a schváleným Provozním a manipulačním řádem jezera Milada pravidelné vyhodnocování vybraných kvalitativních parametrů jezerní vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a to v měsíčních intervalech prostřednictvím akreditované laboratoře Povodí Labe, s. p. Dále v měsíčních intervalech analyzuje mikrobiologické ukazatele, fytoplankton (sinice, řasy) a zooplankton a 2 x měsíčně též provádí měření průhlednosti vody v jezeře. Ze souboru měření a zpracovaných zpráv jednoznačně vyplývá, že jakost vody v jezeře Milada je velmi dobrá.

Здесь новые шаблоны для dle