Výzva na poskytování služeb 2019Výzva na poskytování služeb 2019

Naši milí příznivci,
vyhlašujeme Výzvu k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2019! Zašlete nám své nabídky do konce února 2019.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu (dále jen „vyhlašovatel nebo PKÚ, s. p.“), na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2019 k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Služby a aktivity:
- občerstvení
- sportovní aktivity
- příměstský tábor, provozování tábořiště, přírodovědné kroužky apod.
- další rekreační aktivity

Provozní doba nabídky výše uvedených služeb a aktivit bude omezena v pracovní dny (mimo pátku) od 08:00 do 22:00 hod a v pátek a ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu od 08:00 hod do 24 hod. Veřejná produkce hudby v rámci běžného provozování služby či aktivity musí být na přiměřené a neobtěžující úrovni.

Předmětem této výzvy a jejího hodnocení není nabídka organizování hromadných společenských, hudebních a sportovních akcí. Povolení těchto akcí musí být předmětem samostatné písemné žádosti, v rámci níž budou stanoveny konkrétní podmínky souhlasu k jejímu uspořádání. Na povolení těchto akcí není v souvislosti s touto výzvou žádný právní nárok.

Základní podmínky nabídky

 • Sezónou 2019 se pro účely této výzvy rozumí období od 1. 5. do 30. 9. 2019. V případě zájmu však může nabídka služeb a aktivit toto stanovené období přesáhnout.
 • K nabídce služeb a provozování aktivit je vyhrazeno celkem 7 pozic na hlavní pláži, 2 pozice na pláži západ (Roudníky) a 2 pozice na pláži východ (Trmice) viz přiložené mapky. Minimální plocha určená k pronájmu u každé pozice je 15 m2. V případě záboru větším, než minimální plocha, bude pronajata skutečná plocha záboru nezbytná pro komplexní zajištění navrhované nabídky služeb a provozování aktivit tj. zejména k umístění stánku vč. venkovního posezení, slunečníků, lehátek, odstavení obslužných vozidel, a dále plochy k umístění zapůjčovaného sportovního náčiní. Zájemce je povinen ve své nabídce uvést předpokládaný požadovaný rozsah plochy k pronájmu a popř. i uvést číslo jím preferované pozice (pozic), o kterou se uchází! Pronajímatelem zjištěné překročení reálné plochy záboru bude okamžitě upraveno dodatkem k nájemní smlouvě!
 • Písemné nabídky s výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu prokazujícím, že subjekt může danou službu provozovat, musí být doručeny na adresu: Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec; elektronicky na Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, do datové schránky ID DS: bneuin8, nejpozději v termínu do 28. 2. 2019 23:59h (na pozdější nabídky nebude brán zřetel). Nabídky budou následně vyhodnoceny stanovenou komisí složenou ze zástupců PKÚ, s. p., a DSOJM a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.pku.cz a www.jezeromilada.cz. Hodnocena bude kvalita předložené nabídky, tj. především navrhovaný rozsah, zaměření, kvalita a atraktivita nabízených služeb, popř. doplňkových služeb a dalších doprovodných akcí, a rovněž i navrhovaná doba poskytování služeb (po celou dobu sezony, jen o víkendech, pevná otevírací doba apod.). Pořádání doprovodných akcí nad rámec sjednaný v nájemní smlouvě podléhá samostatnému souhlasu vyhlašovatele a předchozí registraci volného termínu v rezervačním kalendáři akcí pro rok 2019. V případě více zájemců o totožnou pozici bude na předmětnou pozici vybrán ten zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena z hlediska rozsahu, kvality, atraktivity nabízených služeb a splnění podmínek jako výhodnější. Ostatním neúspěšným zájemcům o totožnou pozici vyhlašovatel může nabídnout jinou vhodnou neobsazenou pozici.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předložené nabídky odmítnout, popř. celé řízení ve věci této výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2019 zrušit, přičemž výslovně upozorňuje, že nebude zodpovídat za jakoukoliv případnou škodu, která tímto postupem jednotlivým zájemcům vznikne, nebo ušlý zisk. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo pozice, které zůstanou neobsazeny v rámci vyhodnocení této výzvy, případně budou uvolněny následně ukončením uzavřeného nájemního vztahu, obsadit na základě další dodatečné výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2019, která již bude zveřejněna pouze na webových stránkách PKÚ, s. p. a DSOJM.
 • Jednou z možných variant nabídky je komplexní nabídka služeb a aktivit na všech 11 pozicích jezera Milada po celou sezónu 2019. Vybraný zájemce se na základě příslušné nájemní smlouvy stane nájemcem vybraných pozic, na kterých bude oprávněn sám poskytovat služby, popř. uzavírat podnájemní smlouvy s jinými jednotlivými poskytovateli služeb a aktivit, současně však bude odpovídat za údržbu a čistotu pronajatých pozemků, jako kdyby poskytoval služby sám, a dále za zajištění sociálního zázemí pro návštěvníky či dodávky elektrické energie pro ostatní poskytovatele (centrální generátor apod.).
 • Vyhlašovatel upozorňuje zájemce, že pozice č. 7 na Hlavní pláži je určena i pro návštěvníky se psy. Ostatní pozice nejsou určeny i pro návštěvníky se psy.
 • Další variantou nabídky je individuální nabídka jednotlivých služeb a aktivit spojená s pronájmem jedné nebo i více pozic jezera Milada k poskytování služeb návštěvníkům, přičemž s případnými vybranými zájemci bude uzavřena nájemní smlouva k poskytování jednotlivých služeb a aktivit.
 • Služba nebo aktivita musí sloužit a být poskytována široké veřejnosti.
 • Na celém území jezera Milada platí Návštěvní řád stanovující podmínky pro vybrané aktivity návštěvníků. Vjezd motorových vozidel na území jezera je omezen dopravními značkami, pro vydání případných povolenek platí Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada (viz www.pku.cz).
 • Případný záměr oplocování aktivit a služeb a vybírání vstupného bude posuzováno individuálně.
 • Na území jezera Milada není k dispozici kanalizace ani zdroj elektrické energie a pitné vody. Poskytovatelé služeb a aktivit musí zajistit na vlastní náklady dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti veřejného zdraví a odpadového hospodářství.
 • Nájemné bude stanoveno v předpokládané výši 5,- Kč/m2/den v pracovní dny a 20,- Kč/m2/den ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Nájemné pro zábor pozemků nad 1000 m2 pro případné pořádání povolených jednorázových společenských, sportovních či hudebních akcí (1-3 denní) je stanoveno na 5,-Kč/m2/den v pracovní dny a 10,- Kč/m2/den ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného.
 • Neposkytování dohodnutých služeb bude důvodem k uplatnění sankcí stanovených ve smlouvě, nedodržování smluvních ujednání (pozdní platby nájemného, nedodržování stanovených podmínek atd. bude důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu.

Здесь новые шаблоны для dle