Návštěvní řádNávštěvní řád

Návštěvní řád

Upozorňujeme na změnu návštěvního řádu jezera Milada
Do oblasti hlavní pláže, vymezené příslušnými informačními tabulemi, platí ZÁKAZ VSTUPU PSŮ
a ZÁKAZ KOUPÁNÍ PSŮ.

Video - Návštěvní řád území jezera Milada

Odpovědi na nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu jezera Milada

Jak je sledována kvalita vody v jezeře Milada?

Palivový kombinát Ústí, s. p. (PKÚ, s. p.) zajišťuje v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje a schváleným Provozním a manipulačním řádem jezera Milada pravidelné vyhodnocování vybraných kvalitativních parametrů jezerní vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a to v měsíčních intervalech prostřednictvím akreditované laboratoře Povodí Labe, s. p. Dále v měsíčních intervalech analyzuje mikrobiologické ukazatele, fytoplankton (sinice, řasy) a zooplankton a 2 x měsíčně též provádí měření průhlednosti vody v jezeře. Ze souboru měření a zpracovaných zpráv jednoznačně vyplývá, že jakost vody v jezeře Milada je velmi dobrá. PKÚ, s. p. po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí  v Ústí nad Labem dále připravuje způsob zveřejňování informací o jakosti vody v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. O výsledcích měření bude veřejnost informována na webech PKÚ, s. p. a jezera Milada.

Jsou místa vyhrazená pro táboření přístupná pro karavany?

V současné době není v zájmovém území jezera Milada vybudováno pro karavany potřebné zázemí, místa vyhrazená pro táboření v bezprostřední blízkosti hlavní pláže a na jihozápadě jezera pod obcí Roudníky (viz platný Návštěvní řád území jezera Milada) jsou určeny výhradně pro stanování, nikoliv pro karavany.

Podmínky pro kitování

Jezero Milada je přírodní vodní plochou s upraveným pozvolným vstupem do vody pouze v oblasti hlavní pláže v severovýchodní části jezera určené především pro plavce. Okolo celého jezera jsou ve vzdálenosti cca 8 -10 m instalovány pod vodní hladinou (cca 30 cm) vlnolamy, přerušené pouze v oblasti hlavní pláže jezera, v oblasti budoucího přístaviště v jihovýchodní části jezera a některých dalších místech, které můžou podstatně ztížit přístup plavidel (kitů) na volnou vodní hladinu.
Byly vybudovány dva sypané pozvolné vstupy – „u Trmic“ a u hlavní pláže, které lze využívat k provozování kiteboardingu. Tyto vstupy jsou označeny na okrajích informačními tabulemi s upozorněním. Tyto vstupy jsou prostorem, ve kterém lze předpokládat aktivitu kiterů.

Doprava bezmotorových lodí a dalšího sportovního vybavení na hladinu jezera Milada  

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p. vydává povolenky ke vjezdu k jezeru Milada k dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení jen pro organizovaný sport (sportovní oddíly). Ale v termínu do 3.7.2015 bude k dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení na vodní hladinu z přístupového místa Trmice do oblasti budoucího přístaviště v jihovýchodní části jezera upravena přístupová cesta, vč. vjezdu přívěsným vozíkem přímo do vody ke spuštění těžších bezmotorových plavidel na vodní hladinu a vč. mola k nastupování a vystupování osob do lodí. Po spuštění bezmotorového plavidla na vodní hladinu nebude možné vozidlo odstavit bezprostředně u břehu jezera, nýbrž bude nutné vozidlem ihned odjet stejnou přístupovou cestou na odstavné plochy přístupového místa Trmice. K této dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení na vodní hladinu bude nutné požádat o vystavení povolenky ke vjezdu do zájmového území jezera Milada (na vjezdu umístěna dopravní značka B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“) v souladu s platnými a zveřejněnými Pravidly pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada.

 


Vjezd na území Jezera Milada

Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada

  • vjezd na území jezera Milada (dále také „JM“) je omezen dopravními značkami B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel s povolenkou PKÚ, s. p.“
  • o vydání povolenky k vjezdu na území JM (dále také „povolenka“) mohou Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále jen „PKÚ“) žádat fyzické a právnické osoby.
  • na území JM mohou vjíždět bez povolenky vozidla integrovaného záchranného systému.

Druhy povolenek

PKÚ vydává tři druhy povolenek k vjezdu do území JM - časová povolenka se zeleným nebo žlutým pruhem a krátkodobá povolenka s červeným pruhem.

Здесь новые шаблоны для dle
Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz